Tag: ฟิล์มกันความร้อน

เปรียบเทียบประสิทธิภาพกันความร้อนของฟิล์มอาคาร

การเปรียบเทียบการกันความร้อน ของฟิล์มอาคาร 2 ชนิดใดๆก็ตาม  เราควรจะเปรียบเทียบค่าความร้อนของฟิล์มอาคารที่มีความเข้มเท่ากัน

อย่างเช่น ฟิล์มอาคารยี่ห้อ Aเข้ม 60% ก็ควรจะพิจารณา เทียบค่าความร้อนกับฟิล์มอาคารยี่ห้อ B ความเข้ม 60% ด้วย